رهبر انقلاب بر سر مزار شهدای هفتاد و دو تن/ عکس
رهبر انقلاب بر سر مزار شهدای هفتاد و دو تن/ عکس

رهبر انقلاب بر سر مزار شهدای هفتاد و دو تن/ عکس

رهبر انقلاب بر سر مزار شهدای هفتاد و دو تن/ عکس

رهبر انقلاب بر سر مزار شهدای هفتاد و دو تن/ عکس