عکس/ پرچم امارات روی اتوبوس تیم ملی ایران!
عکس/ پرچم امارات روی اتوبوس تیم ملی ایران!

عکس/ پرچم امارات روی اتوبوس تیم ملی ایران!